Metoder & förhållningssätt

På Stjärnbacken arbetar vi efter varje individs unika behov och varje placering ser därför olika ut. Alla barn får en kontaktperson som tillsammans med samordnare följer dem genom vistelsen på Stjärnbacken. Den individuella behandlingsplaneringen följs upp en gång i månaden baserat på målen i genomförandeplanen och barnens egna mål. Detta innebär att personalen är flexibel i sitt bemötande mot barnen samt att varje barn har aktuella individuella målsättningar i sin behandling. Regelbundna uppföljningsmöten hålls med barn, socialtjänst, skola och/eller nätverk för att följa upp barnets utveckling och behandlingsprocess.

Under placeringen tillämpar vi olika insatser såsom motiverande samtal, beteendeträning, miljöterapeutiska åtgärder, ADL-träning samt ilskekontroll och moralträning. Vårt samarbete med familj/familjehem är en viktig del av behandlingsarbetet och syftar till att öka möjligheterna för barnet att lyckas efter placering. Vi ser en stor vinning i god samverkan med de kontakter som finns kring barnet, etablera de kontakter barnet behöver samt främja ett fungerande nätverk. Vi erbjuder även möjlighet till utsluss för att öka möjligheten för barnet att lyckas efter placering.

Vår arbetsmetod bygger på systematiskt förändringsarbete, där vi kontinuerligt kartlägger och återkopplar till barnets behov. Fokus ligger alltid på struktur och trygghet i vardagen, utrymme för delaktighet och aktivt arbete med positiv förstärkning. Vid behov använder vi bildstöd. Vi integrerar bland annat Mi (Motiverande samtal) och A.R.T (Aggression Replacement Training) i vårt dagliga arbete.